News & Events

  • 6/9/2018 12:00:00 AM

  • Alok Kumar, Mahesh Jaiswal, Mohd Imran, Nishant Gupta, Prabhat Yadav, Rahul Yadav, Rajeev Ranjan, Rishabh Agrahari, Shreya Jaiswal, Ankush, Anuj Soni and Manmohan selected in IIT-JEE Mains-2018.